Vánoční sborový dopis 2019

Evangelium podle Lukáše 2:
1 I stalo se v těch dnech, vyšlo jest vyrčení od císaře Augusta, aby byl popsán všecken svět.
2 (To popsání nejprve stalo se, když vladařem Syrským byl Cyrenius.)
3 I šli všickni, aby zapsáni byli, jeden každý do svého města.
4 Vstoupil pak i Jozef od Galilee z města Nazarétu do Judstva, do města Davidova, kteréž slove Betlém, (protože byl z domu a z čeledi Davidovy,)
5 Aby zapsán byl s Marijí, zasnoubenou sobě manželkou, těhotnou.
6 I stalo se, když tam byli, naplnili se dnové Marie, aby porodila.
7 I porodila Syna svého prvorozeného, a plénkami ho obvinula, a položila jej v jeslech, neb neměli jinde místa v hospodě.
8 A pastýři byli v krajině té, ponocujíce a stráž noční držíce nad svým stádem.
9 A aj, anděl Páně postavil se podle nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní velikou.
10 Tedy řekl jim anděl: Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu.
11 Nebo narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus Pán, v městě Davidově.
12 A toto vám bude za znamení: Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, a ležící v jeslech.
13 A hned s andělem zjevilo se množství rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích:
14 Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.
15 I stalo se, jakž odešli od nich andělé do nebe, že ti lidé, totiž pastýři, řekli vespolek: Pojďme až do Betléma a vizme tu věc, jenž se stala, o níž Pán oznámil nám.
16 I přišli, chvátajíce, a nalezli Mariji a Jozefa, a nemluvňátko ležící v jeslech.

Milí přátelé, sestry a bratři,
když Lukáš sepsal tento příběh, to už ale jistě všichni znáte, nepopisoval žádnou historickou skutečnost, kterou bychom mohli zařadit do časové linky světa. Svým způsobem, snad v jeho době obvyklým a, alespoň co do formy, nepohoršlivým, předkládá, kdo je Kristus a proč sám Bůh v něm vstupuje do světa. Jestliže z tohoto obrazného vyprávění daleko později – moderní doba – učinila na jedné straně buď dokazovatelnou historii či na druhé straně náboženský výmysl a manipulaci, je problém, který můžeme směle odložit a nenechat se jím určovat.

Přečetl jsem ten text podle znění kralických, v překladu, který je 400 let starý. Nikoli pro nějaké své staromilství, ale proto, že je to překlad až otrocky přesný – zachovává až do gramatiky přesně to, co najdeme v řeckém či hebrejském textu, takže kraličtí vnesli do češtiny to, čemu říkáme hebraismy a grécismy.

V tom kralickém překladu máme v příběhu trojí údaj „a stalo se“: Český ekumenický překlad toto „stalo se“ zachová jen na počátku a pak vypouští, jakoby šlo jen o vypravěčskou nešikovnost Lukášovu, jakousi jeho manýru pohádkáře, který si pomáhá v přeryvech příběhu stále novým „bylo, nebylo“. Budeme předpokládat, že Lukáš takhle hloupý a vypravěčsky nešikovný nebyl a že tato „stalo se“, mají svůj význam.

První „stalo se“: Vyšlo nařízení od císaře Augusta. Mocný svět hybatelů lidských dějin – zásahy svrchu a poslušnost davů, diktátorství a zákonodárství, se kterým prostinký, malý člověk – a že mezi ně patří i Josef a Marie – nic nenadělá. Jakmile člověk uslyší o počinech mocných, dostává strach.

Je to náš svět, ve kterém jsou mocní a ne mocní, a to také dnes a zde a náš strach z toho, co mocní vymyslí a kde nám co vezmou a přidají, a my budeme jako ovce smýknuti, kam nechceme.

Do toho vstupuje druhé „stalo se“: Toto stalo se je na lidském úsilí a zvůli naštěstí zcela nezávislé. Je to rozhodnutí odjinud. Je to rozhodnutí Boha samého – jeho soudu a slitování. Je to jiná rovina a dokonce rovina lidmi neovládnutelná. Nenechme se mýlit obecnou posvátno-komerční atmosférou Vánoc – ta jen uchopuje vnější pojmenování Vánoc, které je produktem lidským. Samu podstatu věci tohoto „stalo se“ ze strany Boží neuchopí nikdy – to je totiž čin Boží, svrchovaný a nezávislý a svobodně vstupující do lidského světa. A pak je tento čin schopen zcela převrátit lidské dějiny. Je to jiná moc, než moc císařova, moc vládců, parlamentů – ba i těch volených, ne-lidská moc v tom nejlepším slova smyslu, která od těch lidských osvobozuje.

Třetí „stalo se“: toto je opět o lidech, o pastýřích, z pohledu dějin jistě o těch nejnepatrnějších a nejsmýkanějších rozhodnutími mocných. A právě před ně jsou postaveny předešlé dvě „i stalo se“. A z nemožnosti volby jediného „stalo se“ ze strany císařovy – těch mocných a strach budících, je zde najednou volba a možnost nového bytí – je tu nové „stalo se“ Boží a oni se pro něj mohou rozhodnout a je to také závažné rozhodnutí, že je to nové lidské „stalo se“, které odhodí strach a loutkovitost, které působí mocní světa. Je to převrat v lidských dějinách. Pastýři se rozhodnou pro Boží čin, pro Boží „stalo se“ a ono lidské, císařovo vybledne a ztrácí dosah.

Řekl jsem na začátku, že jde o příběh nanejvýš symbolický, a jako takový se neudál kdysi a kdesi, ale je to příběh, který se děje teď. Je mnoho pánů a páníčků, co by nám chtěli nakazovat a děsit nás – všelijakých císařů i teroristů, ekonomů a finančníků. A docela se jim to daří. A přesto je zde jiná moc, která vypadá jako dítě v krmelci zvířat – moc Boží, jediná legitimní moc. Je jen na nás, trapně obyčejných lidech, pro kterou se rozhodneme. Rád bych se životně rozhodoval pro to malé dítě.

Milí přátelé, sestry a bratři,
o letošních Vánocích se sejdeme v tyto dny a časy:

4. neděle adventní – 22. prosince – vánoční dětská slavnost – ve sborovém sále na faře v Trutnově od 10:00

Štědrý den – nešpory s pěveckým sborem v kostele v Janských od 13:00

Hod Boží vánoční – bohoslužby s večeří Páně od 10:00 v evangelickém kostele v Trutnově

Neděle po Vánocích – 29. prosince 2019 od 8:30 v modlitebně v Sola fide v Janských Lázních a od 10:00 v modlitebně na faře v Trutnově

Nový rok 2020 – bohoslužby s večeří Páně v Trutnově v modlitebně na faře od 10:00

Během adventu pořádáme sbírku na vánoční dětskou nadílku, která bude při bohoslužbách s dětmi 22. prosince.

Všechny na bohoslužby srdečně zveme, a to nejen na tyto neděle vánoční.

Za FS ČCE Trutnov
Mgr. Věra Konečná, kurátorka sboru
Mgr. Tomáš Molnár, farář sboru

Kontakty sborové: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Trutnově, Úpická 163, Trutnov, 54101, tel.: 603966067; 725717430; e-mail: trutnov@evangnet.cz; bankovní spojení: 1300315359/0800

Stáhnout dopis v PDF